Škola s vizí

Mateřská a základní škola tvoří ve dvou objektech jeden celek.

Děti se potkávají, spolupracují a upevňují přátelské vazby. Naše programy jsou provázané a postupně děti rozvíjí ve všech směrech. 

Podporujeme zdravý životní styl, učíme se na vycházkách i v zahradě.

Novinky ze školy i školky

Jak poznat v čem je vaše dítě talentované? Co můžete pro své dítě udělat, aby se rozvíjelo přirozeně? Nabízíme našim žákům nejrůznější činnosti a zadání, pomocí nichž poznávají své přednosti a vlohy. 

Inspirujeme se nejnovějšími výzkumy a pomáháme dětem i rodičům hledat cestu k správné motivaci. Spolupráce s rodinou je významným prvkem pro nalézání prostředků vnitřní motivace. Víme, že odměny jsou neefektivní a účinné pouze krátkodobě. K vnitřní motivaci se dopracuje každý přes vlastní vynaložené úsilí a s pocitem příjemně strávené cesty k dosažení určitého cíle. Cesta má být strukturovaná, cíl přiměřený a do budoucna nabízet možnost dalšího rozvoje.  

Odborníky bylo identifikováno několik typů nadání a společně odhalujeme orientační rysy již od raného věku v rámci předškolního vzdělávání – úzce spolupracujeme s naší MŠ a mnoho aktivit realizujeme společně.

Kroužek keramiky

V hodinách pravidelně využíváme mobilní dotyková zařízení, čímž podporujeme digitální gramotnost dětí

Badatelský klub, jeden z družinových odpoledních kroužků, kde společně bádáme a objevujeme, jak funguje svět kolem nás

navrhujeme vlastní trojrozměrné modely, které v kroužku ict tiskneme na školní 3D tiskárně

už od mateřské školky děti přicházejí do kontaktu s prvními robotickými pomůckami a od nejmenšího věku se učí základům algoritmického myšlení

ŽÁCI TVOŘÍ DEKORATIVNÍ VÝROBKY NA VÁNOČNÍ JARMARK. NACVIČUJÍ SVÉ PÁSMO PRO VYSTOUPENÍ A POZNÁVAJÍ JAK TRADICE, TAK I OSOBNOSTI KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA V NÁVAZNOSTI NA HISTORII TĚCHTO SVÁTKŮ U NÁS I VE SVĚTĚ.

POZNÁVÁME JARNÍ KVĚTINY, VYNÁŠÍME ZIMU, ZDOBÍME KRASLICE A NEJRADĚJI PEČEME PERNÍČKY. SPOLUPRACUJEME S ODBORNÍKY Z OKRUHU LIDOVÝCH ŘEMESLNÍKŮ A ROZVÍJÍME RECITAČNÍ A PĚVECKÉ DOVEDNOSTI NA JARMAREČNÍM VYSTOUPENÍ.

STÁTNÍ SVÁTKY JSOU PRO DĚTI DNEM VOLNA, ALE NEŽ PŘIJDOU, POZNAJÍ DĚTI JEJICH HISTORICKÝ ZÁKLAD. VYHLEDÁVAJÍ A ZPRACOVÁVAJÍ INFORMACE, VYTVÁŘÍ PLAKÁT KE SVÉ PREZENTACI.

A TY OSTATNÍ? DEN DĚTÍ, JABLKOBRANÍ, HALLOWEEN - DUŠIČKY, DEN ZEMĚ, DEN MATEK A DALŠÍ VÝZNAMNÉ DNY PŘIPRAVUJEME SE VŠÍ PEČLIVOSTÍ. OBJEVUJEME SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM, ZAŽÍVÁME A PROŽÍVÁME, ABYCHOM SI PAMATOVALI NOVĚ ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI I INFORMACE.

Hledáme řešení, prezentujeme své poznatky a pracujeme s chybou. Učíme se říkat svůj názor, zdůvodnit jej, ale také přijmout názor druhých nebo najít kompromis. Klademe si otázky a snažíme se hlavně kriticky myslet. Objevujeme to o čem jiní jen čtou. Je-li situace příznivá, jedeme na výlet a  poznáváme nejen naši obec a její okolí, ale také další města – Prahu, Olomouc, Ostravu, Brno, Opavu…

Reportáž 2022

Na co se nás ptáte nejčastěji?

Ročníky spojujeme obvykle podle počtu žáků v jednotlivých ročnících tak, aby dětem dané spojení umožnilo rozvíjet nejen znalosti a dovednosti, ale umožnilo nadaným žákům rozšiřovat své poznatky. Dbáme na rovnomêrné rozdělení samostatné práce žáků dle jejich schopností, společné týmové práce jednotlivých ročníků a na práci s učiteli nebo asistenty. Díky projektu OP JAK  máme školní asistentku, která pomáhá s individualizací výuky. Využíváme metody vzájemného se učení v heterogenních skupinách jednotlivých tříd a tím mnohdy děti poznají některé tématické okruhy přirozeně i dříve od svých starších spolužáků. K tomu využíváme především projektovou výuku.

Ano. Máme. Podrobnosti o učitelích na záložce “Kdo u nás pečuje o Vaše děti”

Příklad pro Vás:

V běžné třídě je 20 žáků v naší v průměru 12, kolik času může učitel věnovat každému dítěti maximálně, jestliže vyučovací hodina má 45 minut? 

Pokud jste odpověděli v běžné asi 2 minuty a v naší téměř 4 minuty, pak víte, že je to téměř dvojnásobek. 

Ano výuka je rozdělena na společnou část, samostatnou a individuální. A především učíme činnostně a projektově s gradací řešení samostatných úkolů dle úrovně žáka – příslušného ročníku nebo jeho individuálních schopností. 

Ano. Budujeme síť našich “Domškoláků” – nabízíme konzultace pro rodiče, socializační aktivity a portfoliové přezkoušení. Máme i žáky, kteří plní školní docházku v zahraničí a s nimi jsme v pravidelném kontaktu také v on-line připojeních.

Jsou to aktivity rozšiřující jak vzdělávací aktivity, tak rovněž socializační. Prioritou je zážitková pedagogika. Kroužky obměňujeme dle zájmu žáků od keramiky, zpěvu přes tanec, sport, badatelské aktivity, robotiku, dramatiku, vaření a angličtinu pro nejmenší.

Dále společné akce: Vycházky, pobyt na zahradě, společné hry, čtenářský klub, deskovky. O dalších aktivitách čtěte v aktualitách!

Ano. Spolupracujeme jak s PPP tak také s SPC v Novém Jičíně. A s asistenty a vzděláváním žáků se SVP máme velmi dobré zkušenosti. Z podpůrných programů zajišťujeme i případné konzultace – “Doučování”.

Ano. Vedle pravidelných aktivit jako je plavání pro všechny žáky, návštěva dopravního hřiště, návštěvy divadel, exkurze a projektové dny mimo školu organizujeme zážitkově orientovanou Školu v přírodě.

Vaše další dotazy posílejte na info@skolavrazne.cz

Škola pro život

budova po rekonstrukci, interiery

“Neučíme se pro školu, ale pro život.”
Seneca
“Učíme děti vše o životě a ony nás mezitím učí, o čem život ve skutečnosti je!”
Angela Schwindt
„Nuda je smrtelný hřích učitele.“
Johann Friedrich Herbart
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
Charles Farrar Browne
„Nikdo z nás není natolik moudrý, že by z času na čas nepotřeboval poradit."
Schlesinger
„Vědomosti získané na základě donucení se neudrží na mysli."
Platón
„Člověka nemůžete naučit nic; můžete mu pouze pomoci najít to v sobě"
Galileo
„Hra je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli."
Albet Einstein

Umíme to ve třídě
i na hřišti

Sport ani pohyb venku nám není cizí. Máme krásnou novou zahradu. A ven chodíme také vždy odpoledne ve školní družině.

Pravidelně se také účastníme regionálních sportovních soutěží. A poslední jsme nikdy neskončili…