Dotované projekty

Dotace z MŠMT

Čerpáme dotaci z MŠMT a DIGITALIZUJEME ŠKOLU.

Pořídili jsme do MŠ i ZŠ nová digitální zařízení pro žáky i pedagogy. Výuka je efektivní a smysluplná. Děti i žáci ze znevýhodněného prostředí tak mohou zÍskávat komplexní digitální gramotnost.

Šablony JAK I.
Škola získala dotaci z EU a MŠMT – projekt je evidován pod Registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0004142 s názvem Šablony JAK I. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. Fyzicky bude realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a to jak v MŠ, ZŠ i ŠD našeho subjektu. Projekt bude financován v režimu Ex-ante a nevytváří příjmy z provozu. Celková částka tohoto projektu je 798 078,- Kč.

Národní plán doučování pokračuje i ve II. pololetí od ledna 2023 – června 2023.
O zařazení dětí do tohoto programuje rozhodují učitelé ve spolupráci s rodiči.

Národní plán doučování pokračuje opět v letošním šk. roce od 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022.

Národní plán doučování pokračuje od 1. 1. 2022 do 31. 6. 2022.

Naše škola se do tohoto programu zapojila a doučování je realizováno v době po skončení výuky dle individuální potřeby žáků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi realizuje Národní plán doučováníJde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Aktuální období podpory je 1.9.2021 – 31.12.2021.

Bližší informace o tomto programu: https://www.edu.cz/narodni-plan-doucovani/

Naše škola je zapojena v MAP Odry

O akcích Vás budeme průběžně informovat

MŠMT – dotace 2022

Škole byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost
Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) jsme obdrželi dotaci na základě Rozhodnutí č. MSMT-2393/2022-15 (dále jen Rozhodnutí) o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost. Na základě výše uvedeného Rozhodnutí a usnesení rady kraje č. 40/2740 ze dne 14. 3. 2022 nám byly přiděleny účelově vázané finanční prostředky (ÚZ 33088) ve výši 16.000 Kč. Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční výdaje k pořízení mobilních digitálních technologií, které dle potřeby a vlastního uvážení bude škola zapůjčovat žákům s cílem využití zařízení v běžné výuce a výuce distančním způsobem. Organizace se zavázala dodržet stanovený účel dotace, kterým je pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022, Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022, č.j. MSMT-33976/2021-3 (https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-01-2022).

Dále pak dotaci dle Rozhodnutí č. MSMT-2391/2022-15 (dále jen Rozhodnutí) o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Na základě výše uvedeného Rozhodnutí a usnesení rady kraje č. 45/3194 ze dne 30. 5. 2022 Vám přidělujeme účelově vázané finanční prostředky (ÚZ 33087) ve výši 24.000 Kč. Škola jako organizace se zavazala dodržet stanovený účel dotace, kterým je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022.

Škole byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Národní plán obnovy – mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence: Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) jsme obdrželi dále dotaci pro MŠ ve výši 24. 000,- Kč.

PROJEKT EU OP VVV – ŠABLONY III

Získali jsme dotaci z projektu EU OP VVV – Šablony ZŠ a MŠ III, pod registračním číslemCZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021139. Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT. Zahájení projektu 1. 9. 2021 a ukončení 30. 6. 2023. Režim financování Ex-ante, celkové způsobilé výdaje 469 504,00 Kč.

Prevence s Dobronauty
1. 9. 2021

Získali jsme z MSK dotaci 20. 000,- na realizaci preventivního programu. Další náklady budou financovány z prostředků na provozní náklady z obce. V rámci projektu budou proškoleni pedagogové k práci s programem a následně bude program zařazován do procesu edukace. Průběžně budeme pod odborným mentoringem připravovat další materiály a lekce pro primární prevenci patologických jevů u žáků naší školy.

logo-msk

O2 Chytrá škola

Nadace 02 podpořila náš projekt na vzdělávání pedagogů v oblasti využití mobilních technologií ve výuce.

Realizace: 01-12/2022

Více o projektu

Podrobnosti připravujeme…

PROJEKT EU OP VVV – ŠABLONY II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013705

Výzva č. 02_18_063 OP VVV – Šablony II.

Název projektu: Šablony pro ZŠ a MŠ II

Projekt byl realizován v období 1. 9. 2018 do 31.8. 2020. Byl zaměřen na osobnostně- profesní rozvoj pedagogů, personální podporu a projektové dny ve škole i mimo školu.

  • chůva v MŠ
  • asistent pedagoga ZŠ, ŠD
  • Využití ICT ve vzdělávání 
  • Projektový den v MŠ a ZŠ 
  • Projektový den mimo MŠ a ZŠ.

Do projektu se zapojilo 6 pedagogických pracovníků a několik odborníků. Výše uvedené aktivity rozvíjí odborné kompetence pedagogů a vychovatelů, vedou k lepší a cílené podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem, k rozvoji logického myšlení a nadání žáků. Pomohly k technickému vybavení, které dále umožňuje rozvíjet digitální kompetence nejen žáků, ale i pedagogických pracovníků. Čehož bylo využito v nečekané době distanční výuky. Na výše zmíněné aktivity jsme získali finanční podporu ve výši 897 650,00.

Průša

Podrobnosti připravujeme…