Zápis do MŠ

na šk. rok 2022/2023

Zápis bude probíhat dle  pokynů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 a opatřením k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 a proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v termínu od 2. 5. 2022 do 6. 5. 2022.

Jaký bude postup zápisu?

Do školy bude potřeba doložit následující dokumenty:

  • Žádost o přijetí
  • Evidenční list
  • Čestné prohlášení
  • Kopie rodného listu
  • Kopie očkovacího průkazu

Veškeré dokumenty najdete na této stránce níže, nebo jsou k vyzvednutí v papírové formě v Mateřské škole Vražné (pondělí-pátek od 6 do 15 hod.)

 

Doložení řádného očkování dítěte je podmínkou pro zařazení do  přijímacího řízení dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo přiložením dokladu, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

(Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.)

Veškeré dokumenty podáte vhozením žádosti do schránky, umístěné před vchodem do MŠ nebo ZŠ,
a to v týdnu od 2. 5. 2022 do 6. 5. 2022 (od 6:00 do 15:00)

Těšíme se na Vás!

Další informace:

  • Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn do 30 dnů na stránkách školy a obce.
  • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.
  • Při přijetí dětí, které nedovrší tří let věku ani k 31. 12. 2022, bude postupováno individuálně, na základě celkového posouzení tělesné, rozumové a sociální úrovně dítěte a vzájemné dohody se zákonným zástupcem dítěte.